اولین مجموعه آموزشی طراحی وب با تمامی زبان های مورد نیاز


آیا برای شما هم اتفاق افتاده که بخواهید طراحی وب را شروع کنید ولی زبان های زیادی را باید یاد بگیرید و نمی دانید کدام است و یا کدام خوب است؟ آیا برای شما اتفاق افتاده که برای یادگیری طراحی وب هزینه های زیادی برای کلاس ها و یا برای هر زبان هزینه های زیادی برای خرید فیلم های آموزشی صرف کنید؟